Voorbeeld Overeenkomst met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

De ondergetekenden Elvire Bijsterbosch, Praktijk voor Natuurlijke Gezondheid, Peppelweg 38, 3052GL te Rotterdam  komt  overeen, (hierna genoemd HV hoofdverantwoordelijke en tevens  MV medeverantwoordelijke) met inachtneming van de begrippen zoals omschreven in artikel 3:

Artikel 1.Overzicht
1.1 De overeenkomst is gebaseerd op een rolverdeling waarbij HV op hoofdlijnen, qua intentie en doelstelling, vast stelt welke persoonsgegevens zullen worden verwerkt, en waarbij MV deze verwerking op detailniveau inricht, in goed vertrouwen handelend naar de intentie en doelstellingen van HV.
1.2 HV stelt een aantal persoonsgegevens waarvoor HV gegevensverantwoordelijk is in de zin van de AVG, ter beschikking aan MV, en/of verleent toestemming voor de verwerving, en/of het beheer en/of de verwerking van persoonsgegevens waarvoor HV gegevensverantwoordelijk is, ten behoeve van de tijdelijke verwerking van die persoonsgegevens. Aangezien MV in de zin van de AVG niet als ‘verwerker’ kan worden aangeduid, is MV eveneens gegevensverantwoordelijk, vanaf het moment van overdracht, voor deze persoonsgegevens.
1.3 Deze overeenkomst treedt in werking op het moment waarop deze door partijen is ondertekend, en eindigt nadat MV alle persoonsgegevens heeft gewist of terugbezorgd. MV verplicht zich de persoonsgegevens te wissen, terug te bezorgen of maatregelen te nemen die de toegang van MV tot deze persoonsgegevens voorkomt, indien HV aangeeft de samenwerking te willen beëindigen.

Artikel 2. Waarborgen
2.1 MV verplicht zich te streven naar de toepassing van passende technische en organisatorische maatregelen, opdat de verwerking aan de vereisten van de AVG voldoet en de bescherming van de rechten van de betrokkenen is gewaarborgd. MV verplicht zich tevens om te streven naar het voldoen aan de vereisten van de toepasselijke weten regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens. MV zal, indien daartoe verzocht door HV, aanvullende beschermingsmaatregelen treffen.
2.2 MV zal de persoonsgegevens niet ter beschikking stellen aan derden zonder toestemming van HV, en hanteert (voor zichzelf, en voor alle aan MV verbonden medewerkers) een geheimhoudingsplicht ten aanzien van deze gegevens.
2.3 MV ondersteunt HV bij het faciliteren van de rechten van betrokkenen voor zover deze betrekking hebben op de persoonsgegevens die MV vanuit de opdracht van HV verwerkt. MV ondersteunt HV bij het indien nodig aantonen van het uitoefenen van de benodigde zorgvuldigheid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens, bij een audit, of onderzoek door de Autoriteit Persoonsgegevens.
2.4 MV informeert HV zonder onredelijke vertraging als MV kennis neemt van de onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens of een inbreuk op de beveiligingsmaatregelen. MV ondersteunt tevens HV bij het melden van deze inbreuk aan de Autoriteit Persoonsgegevens en de betrokkenen.

Artikel 3. Begrippen
3.1 Betrokkenen: de personen op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.
3.2 AVG: de wetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming en de daarbij geldende bepalingen van het wetsvoorstel Uitvoeringswet AVG.
3.3 Inbreuk: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.
3.4 Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, of een geheel van de persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen.

Aldus overeengekomen en ondertekend,

Rotterdam , 23 mei 2018,

Elvire Bijsterbosch,
Eigenaar van Elvire Bijsterbosch, Praktijk voor Natuurlijke Gezondheid